Trong cuộc sống hiện đại ngày nay việc ứng dụng những công nghệ hiện đại cũng như ứng dụng thông tin vào đời sống và quy trình làm