Một brochure là một mẩu giấy gấp, trong đó có những thông tin và hình ảnh và có một mục đích cụ thể. Mặc dù hiện nay trong